ملاحظاتی در استانداردهای ملی بیشینه رواداری باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی

با توجه به ویرایش های انجام شده بر روی استانداردهای ملی مربوط به مرز بیشینه آفت کش ها (استانداردهای ملی ۱۳۱۱۷، ۱۳۱۱۸، ۱۳۱۱۹، ۱۳۱۲۰) و تغییر فهرست سموم موجود در این استانداردها، آزمایشگاه هایی که در این زمینه فعالیت داشتند در خصوص تهیه محلول میکس آفت کش ها،  مطابق با استاندارد های ملی جدید دچار سردرگمی شده اند. لذا شرکت شیمی دانان ویرا بر آن شد تا بررسی خود را در مورد فهرست جدید مندرج در استانداردهای نامبرده، با آزمایشگاه ها به اشتراک بگذارد.

 مطابق متن این استانداردها در بند ۴:

برای بررسی یک محصول از نظر آلودگی به آفت کش ها، آفت کش های احتمالی شامل مواردی که مرز بیشینه آن تعیین شده(جدول ۱)، آفت کش های ممنوعه و معلق(جدول پیوست) و سایر، مورد پایش قرار می گیرد. در صورتی که توانایی های تجزیه ای یک آزمایشگاه امکان تعیین مقدار تمام مانده های مندرج درجداول این استاندارد را فراهم نمی کند. این مسئله باید به وضوح در گزارش آزمون قید گردد“.

لذا، بررسی یک محصول از نظر آلودگی به آفت کش ها، شامل مواردی که مرز بیشینه آن ها تعیین شده (جدول ۱)، آفت کش های ممنوع و معلق (جدول پیوست) و سایر(شامل بیش از ۷۰۰ آفت کش)، می شود.

این دو جدول شامل موارد زیر است:

 • جدول ۱ مشتمل بر ۲۲۳ سم بوده که هرکدام دارای حدود مجاز مندرج در جدول می باشند.
 • جدول پیوست شامل مجموعا ۱۴۴ سم ممنوعه و معلق می باشد و مطابق هدف و دامنه کاربرد این استانداردهای ملی، میزان MRL این سموم باید ۰.۰۵ mg/Kg درنظر گرفته شود.
 • سایر آفت کش ها که در این استاندارد ذکر نشده نیز، مطابق با هدف و دامنه کاربرد استاندارد ملی، MRL این سموم ۰.۰۵ mg/Kg در نظر گرفته می شود.

لازم به یادآوری است این دو جدول دارای اشتراکات اندکی بوده که در لیست این مقاله اصلاح گردیده است. به علاوه درهیچ یک از این دو جدول،  ایزومرها به تفکیک ذکر نشده که در لیست این مقاله اضافه شده اند.

در جدول زیر تمامی آفت کش های قید شده در جدول ۱ و جدول پیوست استانداردهای نامبرده (به همراه ایزومرها) از لحاظ قابلیت آزمون با GC و LC و همچنین مقایسه با میکس های موجود در این مجموعه مورد بررسی قرار گرفتند.

Vira Mix (69)/Labmix 24Vira Mix (61)/ReageconLCGCنام آفت کشنوعردیف
   *۲,۴-D and ethylhexyl esterجدول ۱ استاندارد۱
  * Bensulfuro methylجدول ۱ استاندارد۲
  * Triflusulfuron methylجدول ۱ استاندارد۳
  * Abamectinجدول ۱ استاندارد۴
  * Acephateجدول ۱ استاندارد۵
  **Acequinocylجدول ۱ استاندارد۶
  * Acetamiprideجدول ۱ استاندارد۷
*  *Acetochlorجدول ۱ استاندارد۸
  Alpha-naphthaleneacetic acidجدول ۱ استاندارد۹
  * Ametoctradinجدول ۱ استاندارد۱۰
  * Ametrynجدول ۱ استاندارد۱۱
 * *Atrazinجدول ۱ استاندارد۱۲
  * Azadirachtinجدول ۱ استاندارد۱۳
* **Azoxystrobinجدول ۱ استاندارد۱۴
   *Bentazoneجدول ۱ استاندارد۱۵
  **Bifenazateجدول ۱ استاندارد۱۶
  * Bispyribac-sodiumجدول ۱ استاندارد۱۷
 ***Bitertanolجدول ۱ استاندارد۱۸
  **Boscalidجدول ۱ استاندارد۱۹
 * *Bromopropylateجدول ۱ استاندارد۲۰
   *Bromoxynilجدول ۱ استاندارد۲۱
 ***Buprofezinجدول ۱ استاندارد۲۲
  * Carbendazimجدول ۱ استاندارد۲۳
* **Carboxinجدول ۱ استاندارد۲۴
  **Carfentrazone-ethylجدول ۱ استاندارد۲۵
   *Chlorfenapyrجدول ۱ استاندارد۲۶
  *difficultChloridazonجدول ۱ استاندارد۲۷
  **Chlorpyrifosجدول ۱ استاندارد۲۸
*  *Chlorpyrifos methylجدول ۱ استاندارد۲۹
*  *Chlorthal-dimethylجدول ۱ استاندارد۳۰
  * Chromafenozideجدول ۱ استاندارد۳۱
  * Clethodimجدول ۱ استاندارد۳۲
  * Clodinafopجدول ۱ استاندارد۳۳
*  *Clodinafop propargylجدول ۱ استاندارد۳۴
  *difficultClofentezineجدول ۱ استاندارد۳۵
  **Clomazoneجدول ۱ استاندارد۳۶
  * Clopyralidجدول ۱ استاندارد۳۷
  * Clothianidinجدول ۱ استاندارد۳۸
  *difficultCyazofamidجدول ۱ استاندارد۳۹
  **Cycloateجدول ۱ استاندارد۴۰
  * Cycloxydimجدول ۱ استاندارد۴۱
  **Cyflufenamidجدول ۱ استاندارد۴۲
  **Cyflumetofenجدول ۱ استاندارد۴۳
  **Cyhalofop-butylجدول ۱ استاندارد۴۴
  difficult*Cyhalothrinجدول ۱ استاندارد۴۵
  *difficultCymoxanilجدول ۱ استاندارد۴۶
 * *Cypermethrinجدول ۱ استاندارد۴۷
* **Cyproconazoleجدول ۱ استاندارد۴۸
* **Cyprodinilجدول ۱ استاندارد۴۹
  * Cyprosulfamideجدول ۱ استاندارد۵۰
  **Cyromazineجدول ۱ استاندارد۵۱
 * *Delthametrinجدول ۱ استاندارد۵۲
  **Desmediphamجدول ۱ استاندارد۵۳
  * Dicambaجدول ۱ استاندارد۵۴
  **Dichlormidجدول ۱ استاندارد۵۵
   *Dichloropropeneجدول ۱ استاندارد۵۶
  * Dichlorpropجدول ۱ استاندارد۵۷
*  *Dichlorvosجدول ۱ استاندارد۵۸
  **Diclofop-methylجدول ۱ استاندارد۵۹
* *difficultDifenoconazoleجدول ۱ استاندارد۶۰
  * Diflubenzuronجدول ۱ استاندارد۶۱
  *difficultDiflufenicanجدول ۱ استاندارد۶۲
* *difficultDimethoateجدول ۱ استاندارد۶۳
  *difficultDimethomorphجدول ۱ استاندارد۶۴
   *Dinocapجدول ۱ استاندارد۶۵
  * Dinotefuranجدول ۱ استاندارد۶۶
  *difficultDiuronجدول ۱ استاندارد۶۷
  **Epoxiconazoleجدول ۱ استاندارد۶۸
*  *EPTCجدول ۱ استاندارد۶۹
  difficult*Esfenvalerateجدول ۱ استاندارد۷۰
  **Ethalfluralinجدول ۱ استاندارد۷۱
 * *Ethionجدول ۱ استاندارد۷۲
  **Ethofumesateجدول ۱ استاندارد۷۳
  * Ethoxysulfuronجدول ۱ استاندارد۷۴
  **Etofenproxجدول ۱ استاندارد۷۵
* **Etoxazoleجدول ۱ استاندارد۷۶
  *difficultFamoxadoneجدول ۱ استاندارد۷۷
 * *Fenitrothionجدول ۱ استاندارد۷۸
  **Fenoxaprop-p-ethylجدول ۱ استاندارد۷۹
  *difficultFenoxycarbجدول ۱ استاندارد۸۰
 * *Fenpropathrinجدول ۱ استاندارد۸۱
  * Fenpyroximateجدول ۱ استاندارد۸۲
  difficult*Fenvalerateجدول ۱ استاندارد۸۳
* **Fenazaquinجدول ۱ استاندارد۸۴
  **Flonicamidجدول ۱ استاندارد۸۵
  * Florasulamجدول ۱ استاندارد۸۶
  **Fluazifop-p-butylجدول ۱ استاندارد۸۷
  **Flubendiamideجدول ۱ استاندارد۸۸
  **Fludioxonilجدول ۱ استاندارد۸۹
  * Flufenoxuronجدول ۱ استاندارد۹۰
  **Flumetralinجدول ۱ استاندارد۹۱
  **Flumioxazinجدول ۱ استاندارد۹۲
  **Fluopicolideجدول ۱ استاندارد۹۳
  **Fluopyramجدول ۱ استاندارد۹۴
  **Flupyradifuroneجدول ۱ استاندارد۹۵
  * Fluroxypyrجدول ۱ استاندارد۹۶
* **Flusilazoleجدول ۱ استاندارد۹۷
  **Flutianilجدول ۱ استاندارد۹۸
  **Flutriafolجدول ۱ استاندارد۹۹
  no datano dataFluxametamideجدول ۱ استاندارد۱۰۰
  **Fluxapyroxadجدول ۱ استاندارد۱۰۱
  * Fomesafenجدول ۱ استاندارد۱۰۲
  * Foramsulfuronجدول ۱ استاندارد۱۰۳
  * Forchlorfenuronجدول ۱ استاندارد۱۰۴
  *difficultFosthiazateجدول ۱ استاندارد۱۰۵
  * Glufosinate-ammoniumجدول ۱ استاندارد۱۰۶
  * Glyphosateجدول ۱ استاندارد۱۰۷
 ***hexaconazoleجدول ۱ استاندارد۱۰۸
  **Hexazinoneجدول ۱ استاندارد۱۰۹
  *difficultHexythiazoxجدول ۱ استاندارد۱۱۰
  ….Hydrogen-cyanamideجدول ۱ استاندارد۱۱۱
  no datano dataHymexazolجدول ۱ استاندارد۱۱۲
 **difficultImazalilجدول ۱ استاندارد۱۱۳
  * Imazethapyrجدول ۱ استاندارد۱۱۴
  * Imidaclopridجدول ۱ استاندارد۱۱۵
  **Indaziflamجدول ۱ استاندارد۱۱۶
  **Indoxacarbجدول ۱ استاندارد۱۱۷
  * Iodosulfuron-methylجدول ۱ استاندارد۱۱۸
  * Ioxynilجدول ۱ استاندارد۱۱۹
 * *Iprodioneجدول ۱ استاندارد۱۲۰
  **Isoprothiolaneجدول ۱ استاندارد۱۲۱
  * Isoproturonجدول ۱ استاندارد۱۲۲
* **Kresoxim-methylجدول ۱ استاندارد۱۲۳
  *difficultLinuronجدول ۱ استاندارد۱۲۴
  * Lufenuronجدول ۱ استاندارد۱۲۵
 ***Malathionجدول ۱ استاندارد۱۲۶
  no datano dataMancozebجدول ۱ استاندارد۱۲۷
  *difficultMandipropamidجدول ۱ استاندارد۱۲۸
  * MCPAجدول ۱ استاندارد۱۲۹
  Mecopropجدول ۱ استاندارد۱۳۰
  Mefenoxamجدول ۱ استاندارد۱۳۱
  **Mefenpyr-diethylجدول ۱ استاندارد۱۳۲
  * Mepiquatجدول ۱ استاندارد۱۳۳
  * Mesosulfuron-methylجدول ۱ استاندارد۱۳۴
  * Mesotrioneجدول ۱ استاندارد۱۳۵
 ***Metalaxyleجدول ۱ استاندارد۱۳۶
  * Metaldehydeجدول ۱ استاندارد۱۳۷
  no datano dataMetam-sodiumجدول ۱ استاندارد۱۳۸
  *difficultMetamitronجدول ۱ استاندارد۱۳۹
  **Metazachlorجدول ۱ استاندارد۱۴۰
  *difficultMethiocarbجدول ۱ استاندارد۱۴۱
  *difficultMethoxyfenozideجدول ۱ استاندارد۱۴۲
   *Methyl-isothiocyanateجدول ۱ استاندارد۱۴۳
  **Metolachlor, S-جدول ۱ استاندارد۱۴۴
 ***Metribuzinجدول ۱ استاندارد۱۴۵
    Metsulfuron methylجدول ۱ استاندارد۱۴۶
*  *Molinateجدول ۱ استاندارد۱۴۷
* **Myclobutanilجدول ۱ استاندارد۱۴۸
  * Nicosulfuronجدول ۱ استاندارد۱۴۹
   *oxadiarglجدول ۱ استاندارد۱۵۰
 * *Oxadiazonجدول ۱ استاندارد۱۵۱
  difficultdifficultOxyfluorfenجدول ۱ استاندارد۱۵۲
  **Paraquatجدول ۱ استاندارد۱۵۳
 ***Penconazoleجدول ۱ استاندارد۱۵۴
  * Pencycuronجدول ۱ استاندارد۱۵۵
*  *Pendimethalinجدول ۱ استاندارد۱۵۶
  * Penoxsulamجدول ۱ استاندارد۱۵۷
 * *permethrinجدول ۱ استاندارد۱۵۸
  *difficultPhenmediphamجدول ۱ استاندارد۱۵۹
 * *Phosalonجدول ۱ استاندارد۱۶۰
  Phosphane and phosphide saltsجدول ۱ استاندارد۱۶۱
  * Picloramجدول ۱ استاندارد۱۶۲
  **Pinoxadenجدول ۱ استاندارد۱۶۳
* **Piperonyl butoxideجدول ۱ استاندارد۱۶۴
 ***Pirimicarbجدول ۱ استاندارد۱۶۵
 * *Pirimiphos methylجدول ۱ استاندارد۱۶۶
* *difficultProchlorazجدول ۱ استاندارد۱۶۷
*  *Profenofosجدول ۱ استاندارد۱۶۸
  **Prometrynجدول ۱ استاندارد۱۶۹
  *difficultPropamocarb-hydrochlorideجدول ۱ استاندارد۱۷۰
*  *Propanilجدول ۱ استاندارد۱۷۱
  **Propaquizafopجدول ۱ استاندارد۱۷۲
* **Propargiteجدول ۱ استاندارد۱۷۳
 ***Propiconazoleجدول ۱ استاندارد۱۷۴
  **Propyzamideجدول ۱ استاندارد۱۷۵
  * Prosulfuronجدول ۱ استاندارد۱۷۶
  **Pydiflumetofenجدول ۱ استاندارد۱۷۷
  **Pymetrozineجدول ۱ استاندارد۱۷۸
  **Pyraclostrobinجدول ۱ استاندارد۱۷۹
  *difficultPyrethrinجدول ۱ استاندارد۱۸۰
 ***Pyridabenجدول ۱ استاندارد۱۸۱
  **Pyridalylجدول ۱ استاندارد۱۸۲
  *difficultPyridateجدول ۱ استاندارد۱۸۳
* **Pyrimethanilجدول ۱ استاندارد۱۸۴
* **Pyriproxyfenجدول ۱ استاندارد۱۸۵
  * Quizalofop-p-ethylجدول ۱ استاندارد۱۸۶
  * Rimsulfuronجدول ۱ استاندارد۱۸۷
  * Spinosadجدول ۱ استاندارد۱۸۸
  **Spirodiclofenجدول ۱ استاندارد۱۸۹
  **Spiromesifenجدول ۱ استاندارد۱۹۰
  **Spirotetramatجدول ۱ استاندارد۱۹۱
  **Spiroxamineجدول ۱ استاندارد۱۹۲
  * Sulfosulfuronجدول ۱ استاندارد۱۹۳
 ***Tebuconazoleجدول ۱ استاندارد۱۹۴
  *difficultTebufenozideجدول ۱ استاندارد۱۹۵
  **Tebuthiuronجدول ۱ استاندارد۱۹۶
  * Teflubenzuronجدول ۱ استاندارد۱۹۷
  **Terbuthylazineجدول ۱ استاندارد۱۹۸
  **Tetraconazoleجدول ۱ استاندارد۱۹۹
  *difficultThiabendazoleجدول ۱ استاندارد۲۰۰
  *difficultThiaclopridجدول ۱ استاندارد۲۰۱
  *difficultThiamethoxamجدول ۱ استاندارد۲۰۲
  * Thidiazuronجدول ۱ استاندارد۲۰۳
  * Thiencarbazone-methylجدول ۱ استاندارد۲۰۴
  * Thifensulfuron-methylجدول ۱ استاندارد۲۰۵
* **Thiobencarbجدول ۱ استاندارد۲۰۶
  * Thiodicarbجدول ۱ استاندارد۲۰۷
  * Thiophanate-methylجدول ۱ استاندارد۲۰۸
  * Thiramجدول ۱ استاندارد۲۰۹
  * Topramezoneجدول ۱ استاندارد۲۱۰
  *difficultTriadimenolجدول ۱ استاندارد۲۱۱
  * Triasulfuron methylجدول ۱ استاندارد۲۱۲
* *difficultTrichlorfonجدول ۱ استاندارد۲۱۳
  * Triclopyrجدول ۱ استاندارد۲۱۴
* **Tricyclazoleجدول ۱ استاندارد۲۱۵
*  *Tridemorphجدول ۱ استاندارد۲۱۶
  **Trifloxystrobinجدول ۱ استاندارد۲۱۷
  * Trifloxysulfuron sodiumجدول ۱ استاندارد۲۱۸
  **Triflumizoleجدول ۱ استاندارد۲۱۹
*  *Trifluralinجدول ۱ استاندارد۲۲۰
  * Triforineجدول ۱ استاندارد۲۲۱
  *difficultTriticonazoleجدول ۱ استاندارد۲۲۲
  * Triasulfuronجدول ۱ استاندارد۲۲۳
    Acrylonitrileجدول پیوست استاندارد۲۲۴
 * *Alachlorجدول پیوست استاندارد۲۲۵
  * Aldicarbجدول پیوست استاندارد۲۲۶
 * *Aldrinجدول پیوست استاندارد۲۲۷
 * *alpha-Chlordaneجدول پیوست استاندارد۲۲۸
 * *alpha-HCHجدول پیوست استاندارد۲۲۹
    Althrin pجدول پیوست استاندارد۲۳۰
    Aluminium phosphideجدول پیوست استاندارد۲۳۱
  * Trifloxysulfuron-sodiumجدول پیوست استاندارد۲۳۲
  * Amicarbazoneجدول پیوست استاندارد۲۳۳
* *difficultAmitrazجدول پیوست استاندارد۲۳۴
 * *Endrinجدول پیوست استاندارد۲۳۵
    Anylixجدول پیوست استاندارد۲۳۶
*  *Azinphos-ethylجدول پیوست استاندارد۲۳۷
*  *Azinphos-methylجدول پیوست استاندارد۲۳۸
  * Azocyclotinجدول پیوست استاندارد۲۳۹
  *difficultBarbanجدول پیوست استاندارد۲۴۰
    Barium polysulfideجدول پیوست استاندارد۲۴۱
  **Bendiocarbجدول پیوست استاندارد۲۴۲
  * benomylجدول پیوست استاندارد۲۴۳
  **Benzoil-prop-ethylجدول پیوست استاندارد۲۴۴
  **Beta-cyfluthrinجدول پیوست استاندارد۲۴۵
  **Binapacrylجدول پیوست استاندارد۲۴۶
  **Bioallethrinجدول پیوست استاندارد۲۴۷
  **Bioresmethrinجدول پیوست استاندارد۲۴۸
  *difficultBromacilجدول پیوست استاندارد۲۴۹
 * *Bromophos-Ethylجدول پیوست استاندارد۲۵۰
 * *Butachlorجدول پیوست استاندارد۲۵۱
   difficultCaptafolجدول پیوست استاندارد۲۵۲
* *difficultCarbarylجدول پیوست استاندارد۲۵۳
  *difficultCarbofuranجدول پیوست استاندارد۲۵۴
   *Carbon tetrachlorideجدول پیوست استاندارد۲۵۵
*  *Carbophenothionجدول پیوست استاندارد۲۵۶
  difficult*Chinomethionatجدول پیوست استاندارد۲۵۷
   *Chlorfensonجدول پیوست استاندارد۲۵۸
  **Chlorfenvinphosجدول پیوست استاندارد۲۵۹
    Chlorobenzoateجدول پیوست استاندارد۲۶۰
    Chlorobromoronجدول پیوست استاندارد۲۶۱
*  *Chloronebجدول پیوست استاندارد۲۶۲
 * *Chlortionجدول پیوست استاندارد۲۶۳
  * Coumachlorجدول پیوست استاندارد۲۶۴
  **Coumaphosجدول پیوست استاندارد۲۶۵
*  *Crimidineجدول پیوست استاندارد۲۶۶
  **Cyanazineجدول پیوست استاندارد۲۶۷
  * Cyhexatinجدول پیوست استاندارد۲۶۸
  **Cyphenothrinجدول پیوست استاندارد۲۶۹
    D Axalionجدول پیوست استاندارد۲۷۰
  * Dalaponجدول پیوست استاندارد۲۷۱
 * *DDT (DDD-o,p’)جدول پیوست استاندارد۲۷۲
    DDT Andrinجدول پیوست استاندارد۲۷۳
    DDT Azodrinجدول پیوست استاندارد۲۷۴
 * *Dialifosجدول پیوست استاندارد۲۷۵
 * *Diazinonجدول پیوست استاندارد۲۷۶
*  *Dicofolجدول پیوست استاندارد۲۷۷
  **Dicrotophosجدول پیوست استاندارد۲۷۸
 * *Dieldrinجدول پیوست استاندارد۲۷۹
    Diethyltoluamideجدول پیوست استاندارد۲۸۰
  * Difenzoquat metilsulfateجدول پیوست استاندارد۲۸۱
* **Diniconazoleجدول پیوست استاندارد۲۸۲
  **Dinosebجدول پیوست استاندارد۲۸۳
  **Diphenyl Compoundجدول پیوست استاندارد۲۸۴
 * *Edifenphosجدول پیوست استاندارد۲۸۵
    Emtuatجدول پیوست استاندارد۲۸۶
 * *Endosulfan Sulfateجدول پیوست استاندارد۲۸۷
    Ethylen chlorobromideجدول پیوست استاندارد۲۸۸
  no data*Ethylen dibromideجدول پیوست استاندارد۲۸۹
    Ethylen Formatجدول پیوست استاندارد۲۹۰
  no datano dataEthylen oxideجدول پیوست استاندارد۲۹۱
    Ethylen trichlorideجدول پیوست استاندارد۲۹۲
  no data*Ethylen-dichlorideجدول پیوست استاندارد۲۹۳
  difficult*Etridiazoleجدول پیوست استاندارد۲۹۴
  **Etrimfosجدول پیوست استاندارد۲۹۵
  * Fenbutatin oxideجدول پیوست استاندارد۲۹۶
 * *Fenthionجدول پیوست استاندارد۲۹۷
  **Fentuateجدول پیوست استاندارد۲۹۸
  no datano dataFerbamجدول پیوست استاندارد۲۹۹
    Fermothionجدول پیوست استاندارد۳۰۰
    Fleometoronجدول پیوست استاندارد۳۰۱
*  *Folpetجدول پیوست استاندارد۳۰۲
  **Fuberidazoleجدول پیوست استاندارد۳۰۳
    Fumarinجدول پیوست استاندارد۳۰۴
  **Haloxyfop-etotylجدول پیوست استاندارد۳۰۵
*  *Heptachlorجدول پیوست استاندارد۳۰۶
    Herban Mجدول پیوست استاندارد۳۰۷
  **Imazamethabenz-methylجدول پیوست استاندارد۳۰۸
 *no data*Iprobenfosجدول پیوست استاندارد۳۰۹
  * Kasugamycinجدول پیوست استاندارد۳۱۰
    Kenitozineجدول پیوست استاندارد۳۱۱
*  *Lambda-cyhalothrinجدول پیوست استاندارد۳۱۲
    Lead arsenateجدول پیوست استاندارد۳۱۳
  no datano dataManebجدول پیوست استاندارد۳۱۴
    Mercuric compoundجدول پیوست استاندارد۳۱۵
  * Methabenzthiazuronجدول پیوست استاندارد۳۱۶
  *difficultMethamidophosجدول پیوست استاندارد۳۱۷
*  *Methidathionجدول پیوست استاندارد۳۱۸
    Methyl Formateجدول پیوست استاندارد۳۱۹
 ***Methyl parathionجدول پیوست استاندارد۳۲۰
    Methylene chlorideجدول پیوست استاندارد۳۲۱
    Monifosجدول پیوست استاندارد۳۲۲
  *difficultMonocrotophosجدول پیوست استاندارد۳۲۳
 * *Methoxychlorجدول پیوست استاندارد۳۲۴
  **Naledجدول پیوست استاندارد۳۲۵
    Nemagonجدول پیوست استاندارد۳۲۶
   *Nitrofenجدول پیوست استاندارد۳۲۷
  **Nuarimolجدول پیوست استاندارد۳۲۸
    Nuvacronجدول پیوست استاندارد۳۲۹
  **Oxadiazoneجدول پیوست استاندارد۳۳۰
   *Parathionجدول پیوست استاندارد۳۳۱
  **Phenkaptonجدول پیوست استاندارد۳۳۲
*  *Phorateجدول پیوست استاندارد۳۳۳
 ***Phosphamidonجدول پیوست استاندارد۳۳۴
    Phospyrietجدول پیوست استاندارد۳۳۵
  **Phoximجدول پیوست استاندارد۳۳۶
    P-profosجدول پیوست استاندارد۳۳۷
  **Propanil aجدول پیوست استاندارد۳۳۸
*  *Propetamphosجدول پیوست استاندارد۳۳۹
  no datano datapropinebجدول پیوست استاندارد۳۴۰
  **Propoxurجدول پیوست استاندارد۳۴۱
  **Pyrazophosجدول پیوست استاندارد۳۴۲
    Sourseedجدول پیوست استاندارد۳۴۳
    Sulfaquinoxalineجدول پیوست استاندارد۳۴۴
    Tafor faio DTجدول پیوست استاندارد۳۴۵
  **TCMTBجدول پیوست استاندارد۳۴۶
    Teflobenovoronجدول پیوست استاندارد۳۴۷
    Teralcoxidimeجدول پیوست استاندارد۳۴۸
*  *Terbacilجدول پیوست استاندارد۳۴۹
*  *Tetradifonجدول پیوست استاندارد۳۵۰
  **Tetramethrin (neopy)جدول پیوست استاندارد۳۵۱
    Thallium sulfateجدول پیوست استاندارد۳۵۲
 ***Thiometonجدول پیوست استاندارد۳۵۳
    Thiorameجدول پیوست استاندارد۳۵۴
    Toxapheneجدول پیوست استاندارد۳۵۶
  **Tri-allateجدول پیوست استاندارد۳۵۷
  *difficultTriazophosجدول پیوست استاندارد۳۵۸
  no datano dataTrichloro acetate sodiumجدول پیوست استاندارد۳۵۹
  **Vamidothionجدول پیوست استاندارد۳۶۰
  no datano dataZinebجدول پیوست استاندارد۳۶۱
  no datano dataZiramجدول پیوست استاندارد۳۶۲
 * *Gamma-HCH (Lindane)ایزومرها۳۶۳
 * *Beta-HCHایزومرها۳۶۴
 * *Delta-HCHایزومرها۳۶۵
 * *DDT (DDD-p, p’)ایزومرها۳۶۶
 * *DDT (DDE-o, p’)ایزومرها۳۶۷
 * *DDT (DDE-p, p’)ایزومرها۳۶۸
 * *DDT (DDT-o, p)ایزومرها۳۶۹
 * *DDT (DDT-p, p’)ایزومرها۳۷۰
 * *Gamma-Chlordaneایزومرها۳۷۱
 * *Bromophos Methylایزومرها۳۷۲
 * *Alpha-Endosulfanایزومرها۳۷۳
 * *Beta-Endosulfanایزومرها۳۷۴
 *No data*Endrin-aldehydeحذفیات جدول ۱ استاندارد۳۷۵
 *No data*Endrin-Ketoneحذفیات جدول ۱ استاندارد۳۷۶
 ***Fipronilحذفیات جدول ۱ استاندارد۳۷۷
 ***Flamprop-M-Isopropylحذفیات جدول ۱ استاندارد۳۷۸
 **difficultTriadimefonحذفیات جدول ۱ استاندارد۳۷۹
* **۲-Phenylphenolحذفیات جدول پیوست استاندارد۳۸۰
* **Benalaxylحذفیات جدول پیوست استاندارد۳۸۱
* **Bifenthrinحذفیات جدول پیوست استاندارد۳۸۲
*  difficultCaptanحذفیات جدول پیوست استاندارد۳۸۳
* **Disulfotonحذفیات جدول پیوست استاندارد۳۸۴
* **Dodemorphحذفیات جدول پیوست استاندارد۳۸۵
* **Ethoprophosحذفیات جدول پیوست استاندارد۳۸۶
* **Fenamiphosحذفیات جدول پیوست استاندارد۳۸۷
* **Fenarimolحذفیات جدول پیوست استاندارد۳۸۸
* *difficultFenbuconazoleحذفیات جدول پیوست استاندارد۳۸۹
*  *Heptachlo-exo-epoxide (cis,B)حذفیات جدول پیوست استاندارد۳۹۰
*  *Heptachlor-endo-epoxide (trans,A )حذفیات جدول پیوست استاندارد۳۹۱
* *difficultMecarbamحذفیات جدول پیوست استاندارد۳۹۲
* **Oxadixylحذفیات جدول پیوست استاندارد۳۹۳
* **Phosmetحذفیات جدول پیوست استاندارد۳۹۴
* **Pretilachlorحذفیات جدول پیوست استاندارد۳۹۵
* difficult*Procymidoneحذفیات جدول پیوست استاندارد۳۹۶
* **Simazineحذفیات جدول پیوست استاندارد۳۹۷
* difficult*Tolclofos-Methylحذفیات جدول پیوست استاندارد۳۹۸
*   Indoxocarbحذفیات جدول پیوست استاندارد۳۹۹
* **Diphenylaminحذفیات جدول پیوست استاندارد۴۰۰

در خصوص این مقایسه چند نکته حائز اهمیت است:

 1. از جدول ۱ استاندارد ملی سابق پنج سم حذف شده است. با توجه به این که در بند ۴ استاندارد، برای بررسی یک محصول از واژه “سایر” استفاده نموده است، آزمایشگاه همچنان میتوانند به اندازه گیری و گزارش دهی این سموم با MRT، ۰.۰۵ mg/Kg ادامه دهد.
 2. از جدول پیوست استاندارد ملی سابق ۲۱ سم قابل اندازه گیری با GC حذف شده است. با توجه به این که در بند ۴ استاندارد، برای بررسی یک محصول از واژه “سایر” استفاده نموده است، آزمایشگاه همچنان میتوانند به اندازه گیری و گزارش دهی این سموم با MRT،۰.۰۵ mg/Kg   ادامه دهد.
 3. از مجموع  379 سم مندرج در جدول ۱ و جدول پیوست، شامل ایزومرها و حذف مشترکات، حداقل ۲۴۴ سم با  استفاده از GC/MS/MS  یا GC/MS (در Run های متعدد) قابل شناسایی و اندازه گیری است.
 4. از مجموع  374 سم مندرج در جدول ۱ و جدول پیوست، شامل ایزومرها و حذف مشترکات، حداقل ۲۴۰ سم با استفاده از LC/MS/MS قابل شناسایی و اندازه گیری است.
 5. برخی از سموم با استفاده از هر دو روش GC و LC قابل اندازه گیری هستند.
 6. از مجموع  374 سم مندرج در جدول ۱ و جدول پیوست، شامل ایزومرها و حذف مشترکات، ۵۵ سم بدون روش شناخته شده در منابع مورد استفاده ما (EU Reference Laboratories for Residues Pesticides ) بوده اند.
 7. از میکس ۶۱ جزئی ویرا، ۵۶ سم در جدول ۱ و جدول پیوست وجود دارد که قابل اندازه گیری با GC/MS یا GC/MS/MS هستند.
 8. از میکس ۶۹ جزئی ویرا، ۴۸ سم در جدول ۱ و جدول پیوست وجود دارد که قابل اندازه گیری با GC/MS یا GC/MS/MS هستند.
 9. از مجموعه میکس ۶۱+۶۹ جزئی (۱۳۰جزء)، مجموعا ۱۰۴ سم در جدول ۱ و جدول پیوست وجود دارد که قابل اندازه گیری با GC/MS یا GC/MS/MS هستند.
 10. این نکته نیز حائز اهمیت است که با توجه به بررسی انجام شده، تعداد زیادی از سموم اضافه شده به جدول ۱ استاندارد با استفاده از دستگاه LC/MS/MS قابل شناسایی و اندازه گیری می باشند، و آزمایشگاه به منظور اندازه گیری این سموم می بایست به این دستگاه مجهز شوند. نکته قابل توجه دیگر این می باشد آزمایشگاههایی که تنها مجهز به دستگاه GC/MS می باشند، امکان تعیین غلظت کردن بیش از ۱۳۰ جزء، در غلظت های پایین و با استفاده از متدهای استاندارد، در یک Run، را بصورت عملی و بصورت روتین ندارند. بنابراین تهیه کردن میکسهای با اجزاء بیشتر نمی تواند کمکی کند. برای آزمایشگاههایی که صرفا با استفاده از دستگاه GC/MS اندازه گیری سموم را انجام می دهند، مجموع میکس ۶۱ و ۶۹ جزئی ویرا، به منظور اندازه گیری سموم با GC/MS و در یک Run می تواند گزینه مناسب باشد. از طرفی آزمایشگاه ها می بایست به این نکته توجه کنند که از منابعی برای تهیه میکس سموم خود استفاده نمایند که پایدار و قابل دسترس باشند زیرا در صورتی که آزمایشگاه هرمرتبه که میکس استاندارد خود را تغییر دهد، می بایست مراحل متد نویسی و تائید روش را مجددا انجام دهد. ما در شرکت شیمی دانان ویرا با همکاری با شرکتهای تولید کننده معتبر دنیا در حوزه تولید میکسها در فرمت آمپول، کارنامه قابل قبولی در این زمینه داریم.
 11. بدیهی است، این گزارش خالی از اشکال نیست بنابراین از کلیه نظرات، پیشنهادات و انتقادات جهت تکمیل و به روزآوری این گزارش استقبال می کنیم.

مطالب مرتبط :

مقاله روش کچرز در آزمون باقیمانده سموم کشاورزی

مقاله فیلتر سرسرنگی – Syringe filter

Facebook
Twitter
LinkedIn

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

راهنما

تکمیل فرم مشاوره با همکاران ما

فرم مشاوره

پس از تکمیل فرم همکاران ما جهت هماهنگی با شما تماس خواهند گرفت.