محلول های استاندارد

محلول های استاندارد به نوعی اساس و پایه درستی نتایج آزمون را ممکن می سازند. بهمین دلیل قابلیت ردیابی این محلولها بسیاز حائز اهمیت است. در آزمون مایکوتوکسینها، استفاده از محلولهای استاندارد مایکوتوکسینها برای کالیبراسیون دستگاه HPLC و همینطور غنی سازی نمونه های ریکاوری، ضروری می باشد. شرکت شیمی دانان ویرا با تامین محلولهای استاندارد از تولید کنندگان معتبر اروپایی و امریکایی، اطمینان خاطر کافی برای مشتریان آزمایشگاهی خود فراهم می آورد.