شرکت شیمی دانان ویرا

شرکت شیمی دانان ویرا مجموعه ای متشکل ازمتخصصین با تجربه، در حال حاضر ارائه دهنده راهکارهای آزمایشگاهی و تامین کننده مواد و کیتهای مورد نیاز آزمایشگاهها از جمله کیت های مصرفی مایکوتوکسین ها و باقیمانده سموم دفع آفات نباتی می باشد.

برخی از محصولات:

  1. ستونهای ایمونوافینتی(Immunoaffinity column) جهت اندازه گیری آفلاتوکسین(Aflatoxin) ، اکراتوکسین(Ochratoxin) ، زیرالنون (Zearalenone) و داکسی نیوالنول (Deoxynivalenol)
  2. محلولهای استاندارد مایکوتوکسین ها (Mycotoxin Standard Solution)
  3. کیت ها آماده مصرف کچرز (QuEChERS kit)
  4. محلولهای استاندارد مخلوط باقیمانده آفت کشها (Pesticide Residue Standard Solution)